FINVERS d.o.o. svojim klijentima može ponuditi širok spektar usluga poslovnog, računovodstvenog i financijskog savjetovanja iz sljedećih područja:

KONTROLING I ANALIZA POSLOVANJA

Izrada periodičnih izvještaja koji menadžmentu omogućavaju pregled ključnih financijskih pokazatelja, poput stanja novčanih sredstava, investicija, starosti potraživanja, starosti dugovanja, analize prodaje i sl.; izrada prilagođenih izvještaja i budžeta; usporedbe budžeta s ostvarenim rezultatima; usporedbe po odjelima ili lokacijama; izrada izvještaja za praćenje projekata; pomoć pri unaprjeđenju i optimizaciji poslovnih procesa.

RAČUNOVODSTVENO SAVJETOVANJE

Savjetovanje o računovodstvenoj i zakonskoj primjeni MSFI- a/HSFI-a, izrada financijskih izvještaja u skladu s MSFI i HSFI, poboljšanje kvalitete sustava kroz dizajniranje, dokumentiranje i provjeru funkcioniranja računovodstvenih kontrola, izrade izvještaja po narudžbi poput internih izvješća za strane vlasnike (Group reporting package). Nadziranje i savjetovanje po nalogu Uprave internog ili eksternog računovodstva s izrađenim izvještajem detaljnih nalaza (zapažanja), uočenih poreznih i drugih rizika kojima je društvo izloženo, te preporukama za otklanjanje i unapređenje.

PROCJENE VRIJEDNOSTI

Procjene vrijednosti (valuacije) poslovnih subjekata – Usluge procjene vrijednosti trgovačkih društava za potrebe stjecanja/prodaja i restrukturiranja, procjene vrijednosti potrebne pri donošenju odluka o financiranju ili prikupljanju sredstava, procjene vrijednosti za potrebe financijskog izvještavanja, procjene vrijednosti za potrebe poreznih i pravnih zahtjeva, procjene vrijednosti za potrebe sudskih sporova.

TRANSAKCIJSKE USLUGE

Financijsko dubinsko snimanje (financial due diligence) - Usluge cjelovitog ili ograničenog dubinskog snimanja namijenjenog otkrivanju kritičnih elemanata potencijalne transakcije (npr. kupnje/prodaje vlasničkih udjela u trgovačkom društvu), identificiranje rizika u poslovnim prilikama koje utječu na vrijednost transakcije, kvantificiranje učinaka tih rizika na procjenu vrijednosti i pregovaračku poziciju naših klijenata, predlaganje područja u kojima je potrebna ugovorna zaštita ili specifične aktivnosti prilikom realizacije transakcije

USLUGE UNAPRIJEĐENJA POSLOVANJA

Snimanje poslovnih procesa, postojećeg internog dizajna kontrola unutar društva („ručnih” i kontrola integriranih u sustavu tzv. „automatskih kontrola”), testiranje kontrola i izrada izvještaja s grafičkim prikazom tijeka pojedinačnih procesa i podprocesa, identificiranih kontrola i preporuke za uvođenje ključnih kontrola na dijelovima poslovnih procesa gdje su uočene eventualne slabosti/nedostaci s opisom rizika ne uvođenja istih.

IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH STUDIJA

Izrada poslovnih planova i investicijskih studija u skladu s unaprijed definiranom, standardnom metodologijom, vodeći računa o prirodi i bitnim značajkama svakog pojedinačnog poduzetničkog poduhvata. Poslovni plan sadržava elemente koji govore o osnovnim značajkama poslovanja investitora, tehničkim i tehnološkim karakteristikama ulaganja, analizu prodajnog i nabavnog tržišta, analizu lokacije, analize zakonskog i institucionalnog okruženja, ekonomsko- financijsku analizu ulaganja s analizom osjetljivosti.

POREZNE USLUGE

Savjetodavna pomoć prilikom pripreme i sastavljanja poreznih izvještaja (zakonsko izvještavanje za Porez na dodanu vrijednost i Porez na dobit), pomoć u komunikaciji s poreznim vlastima s ciljem zaštite interesa Društva u slučaju poreznog nadzora, te u suradnji s ovlaštenim poreznim savjetnikom možemo vam pružiti jedanput godišnje (ili prema vašim zahtjevima češće) provedbu poreznog pregleda u formi intervjua s odgovornim osobama u Društvu koje se bave pitanjem poreza, s ciljem utvrđivanja poreznog položaja Društva i utvrđivanja eventualnih poreznih rizika kojima je Društvo izloženo.

EDUKACIJA

U skladu s potrebama klijenta pripremamo i izvodimo in-house edukacije za manje skupine iz područja financija, računovodstva, poreznih propisa, revizije, kontrolinga i financijskog izvještavanja.

Prednosti in-house edukacija ogledaju se u tome jer su teme i struktura programa prilagođeni potrebama Vaše organizacije i profilu sudionika te smo fleksibilni u pogledu odabira lokacije i vremenskog plana provedbe edukacije.

Poslovno, financijsko ili računovodstveno savjetovanje