Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

Colleagues meeting to discuss their future financial plans, only silhouettes being viewed

Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik

Društvo s ograničenom odgovornornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital. Ulozi ne moraju biti jednaki i osnivač može kod osnivanja društva preuzeti više poslovnih udjela. Ulog predstavlja svotu kojom svaki član društva sudjeluje u osnivanju društva, dok poslovni udjel predstavlja skup prava i obveza koje pripadaju jednom točno određenom članu društva na temelju preuzetog uloga. Nije moguće imati poslovni udjel u društvu bez sudjelovanja s ulogom u temeljnom kapitalu društva. Prema Odluci Visokog Trgovačkog suda RH (Pž-7475/04 od 6. Veljače 2007.), pod poslovnim udjelom smatra se ukupnost prava i obveza kao jedinstvene cjeline koja pripa­da određenom članu društva na temelju preuzetog uloga.

Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik. Ugovor može biti naplatni i tada se klasificira kao kupoprodaja te može biti i besplatni kada se klasificira kao darovanje.

U svrhu oporezivanja PDV-om, prodaja i prijenos poslovnih udjela smatra se obavljanjem usluge.

U skladu s odredbama članka 40. stavak 1. točka f) Zakona o PDV-u, PDV-a su oslobođene: „transakcije, uključujući posredovanje, osim upravljanja i pohrane, u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, obveznicama i drugim vrijednosnim papirima, uz iznimku dokumenata kojima se utvrđuje neko pravo nad dobrima te prava ili vrijednosnih papira kojima se utvrđuju određena prava na nekretninama.“ Slijedom navedenih Zakonskih odredbi, prodaja poslovnih udjela je oslobođena oporezivanja PDV-om i porezni obveznik koji prodaje poslovne udjele nije u obvezi izdati račun za tu izvršenu uslugu, što proizlazi iz odredbi članka 78. stavak 3. Zakona o PDV-u: „… porezni obveznik nije obvezan izdati račun za obavljene usluge koje su oslobođene PDV-a prema članku 40. stavku 1. točkama a) do g) ovoga Zakona, osim u slučaju obavljanja mjenjačkih poslova u tuzemstvu.“

Napominjemo kako je sukladno odredbama iz članka 411. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima u odnosu na društvo član društva samo onaj tko je upisan u knjizi poslovnih udjela i o čijem je članstvu u društvu obaviješten nadležni registarski sud.

Važna napomena i za članove uprave društava –  za točnost podataka iskazanih u knjizi poslovnih udjela, za popise koje su predali i za izjave koje su dali sudu odgovorni su članovi uprave društva. Članovi uprave solidarno i neograničeno svom svojom imovinom odgovaraju za štetu vjerovnicima i članovima društva te drugim osobama ako bi im ona bila pričinjena zbog netočnog upisa u knjizi poslovnih udjela ili nepravodobnog upisa u tu knjigu ili izjava danih sudu u kojima su bili netočni podaci.

Kontaktirajte nas za konzultacije