U praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi

Kod poreznih obveznika upisanih u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj, prilikom provođenja otpisa/vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca, često se postavlja pitanje što s PDV-om iz predmetnih potraživanja koja su predviđena za otpis/vrijednosno usklađenje, tj. može li se za iste smanjiti obveza za PDV te na teret rashoda tekućeg razdoblja iskazati osnovicu PDV-a?

Navedeno je moguće isključivo u situaciji koja je u praksi prilično rijetka, a ista podrazumijeva pribavljanja od svojih kupaca čija se potraživanja i otpisuju pisanu potvrdu da su oni u svojim poreznim evidencijama izvršili ispravak pretporeza iz ulaznih računa koje nisu platili.

Navedeno je propisano i proizlazi iz članka 33. st. 7. Zakona o PDV-u: „Ako se porezna osnovica promijeni naknadno zbog opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate, tada porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

Naglasili smo da je navedeni postupak u praksi prilično rijetka pojava, jer od kupca od koji nije podmirio svoje obveze teško je očekivati da će izvršiti ispravak pretporeza i o tome u formi pisanog dopisa obavijestiti svog dobavljača (vjerovnika).

Stoga, u praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi.

Ukoliko do eventualne naknadne naplate predmetnih otpisanih/vrijednosno usklađenih potraživanja u kasnijim razdobljima dođe, iznos koji je naplaćen potrebno je iskazati na kontu ostalih prihoda, također u bruto iznosu i nema obveze obračuna PDV-a, jer je isti incijalno kod nastanka potraživanja za isporučena dobra ili pružene usluge bio obračunan i plaćen.

Kod poreznih obveznika koji su u sustavu PDV-a po naplaćenim naknadama, postupak je drugačiji i to ćemo pitanje obraditi u slijedećim člancima u rubrici Porezi i financije.