• Neoporezive prigodne nagrade zaposlenicima i ostali neoporezivi primici radnika za 2021. godinu

  Neoporezive prigodne nagrade zaposlenicima i ostali neoporezivi primici radnika za 2021. godinu Zakon o porezu na dohodak propisuje primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, a Pravilnik o porezu na dohodak navodi naknade, potpore, nagrade i druge primitke koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada te maksimalni iznosi istih koji su neoporezivi

  8 prosinca, 2021
 • Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama

  Otpis potraživanja kod poreznih obveznika koji obračunavaju PDV po naplaćenim naknadama Jednostrani ispravak porezne obveze zbog nemogućnosti naplate potraživanja od kupca od strane poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio uslugu nije dopušten, odnosno isti se može isključivo provesti na način kako je to propisano u čl. 33. st. 7. Zakona o PDV-u U skladu

  28 listopada, 2021
 • Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje

  Bilješke uz temeljne godišnje financijske izvještaje Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja Zakonski okvir financijskog računovodstva u Republici Hrvatskoj za trgovačka društva predstavljaju Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi te, ovisno o veličini poslovnog subjekta, Međunarodni

  26 listopada, 2021
 • Otpis potraživanja i PDV

  Otpis potraživanja i PDV U praksi je češće primjenjivo da se potraživanja otpisuju/vrijednosno usklađuju u bruto iznosu (osnovica +PDV) na teret rashoda razdoblja u kojem se otpis/vrijednosno usklađenje i provodi Kod poreznih obveznika upisanih u Registar poreznih obveznika za PDV u Republici Hrvatskoj, prilikom provođenja otpisa/vrijednosnih usklađenja potraživanja od kupaca, često se postavlja pitanje što

  26 listopada, 2021
 • Čemu zapravo služi interna (unutarnja) revizija?

  Čemu zapravo služi interna (unutarnja) revizija? U svojoj poslovnoj praksi, često sam na sam spomen poj­ma interna (unutarnja) revizija dobijao dojam da većina zapo­slenih, ali, nažalost, i onih na rukovodećim pozicijama u dru­štvu, doživljavaju interne revizore i odjel interne revizije kao nešto suvremeniji oblik detektiva koji pod dopuštenjem uprave pronalaze pogreške zaposlenika u društvu i

  25 listopada, 2021
 • Tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge

  Tuzemni prijenos porezne obveze za građevinske usluge Iako je institut tuzemnog prijenosa porezne obveze u svezi građevinskih usluga na snazi gotovo dvije godine, još uvijek je čest slučaj u praksi da pružatelj građevinskih usluga nije ispravno primijenio, ali, jednako tako, ni primatelj usluge nije uočio i na vrijeme (u roku od maksimalno 8 dana od

  21 kolovoza, 2021
 • PDV na webinare – online seminare, konferencije i razne radionice

  PDV na webinare – online seminare, konferencije i razne radionice S aspekta oporezivanja usluga organizacije ovakvih događaja porezom na dodanu vrijednost, u praksi se nerijetko javljaju dvojbe po pitanju ispravnog utvrđivanja mjesta oporezivanja navedenih usluga Živimo u digitalnom dobu u kojem održavanje virtualnih/online događaja poput seminara, konferencija, radionica, nije neuobičajena pojava. Utjecaj globalne pandemije COVID-19

  27 srpnja, 2021
 • Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om?

  Podliježe li prodaja poslovnih udjela oporezivanju PDV-om? Prodaju poslovnog udjela moguće je realizirati samo dvostranoobveznim pravnim poslom, tj. sklapanjem ugovora o prodaji i prijenosu između prenositelja i stjecatelja. Navedeni ugovor mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrđuje javni bilježnik Društvo s ograničenom odgovornornošću (d.o.o.) je trgovačko društvo u koje jedna

  26 srpnja, 2021
 • Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

  Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora Prosjek isplaćenih plaća u posljednja tri mjeseca utvrđuje se od bruto plaće isplaćene radniku  za redoviti rad, a u izračun je potrebno uključiti sva primanja u novcu i naravi koja su predstavljala plaćanje za rad Zakonom o radu propisano je pravo radnika na naknadu plaće za vrijeme korištenja godišnjeg

  29 travnja, 2021