Svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja

Zakonski okvir financijskog računovodstva u Republici Hrvatskoj za trgovačka društva predstavljaju Zakon o računovodstvu, Međunarodni računovodstveni standardi te, ovisno o veličini poslovnog subjekta, Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (u nastavku: MSFI) ili Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (u nastavku: HSFI).

U skladu s posljednjim izmjenama Zakona o računovodstvu (čl. 5. ZOR-a), poduzetnici se razvrstavaju na mikro, male, srednje i velike poduzetnike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na zadnji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sastavljaju financijski izvještaji, a prema sljedećim parametrima: iznos ukupne aktive, iznos prihoda, prosječan broj radnika tijekom poslovne godine.

Zakonom o računovodstvu propisana je obveza sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja. Hrvatske standarde financijskog izvještavanja dužni su primjenjivati mikro, mali i srednji poduzetnici.

Temeljne godišnje financijske izvještaje čine: bilanca, račun dobiti i gubitka (RDG), izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom tijeku i bilješke uz financijske izvještaje.

Mikro i mali poduzetnici, a kojih je u RH najviše, dužni su sastaviti i predati za potrebe Javne objave izvještaje: bilancu, RDG i bilješke uz financijske izvještaje, a veliki i srednji poduzetnici sastavljaju i predaju svih 5 navedenih izvještaja.

Često se pri sastavljanju temeljnih financijskih izvještaja najmanje pažnje pridaje upravo bilješkama uz financijske izvještaje te se pri tom, svjesno ili iz neznanja, zaboravlja da osim internih korisnika godišnjih financijskih izvještaja, postoje i vanjski korisnici koji su zainteresirani za informacije objavljene u temeljnim godišnjim financijskim izvještajima. Upravo su iz tog razloga informacije objavljene u bilješkama uz financijske izvještaje od velike važnosti. Prema odredbama HSFI 1. (toč. 1.11.), svrha bilješki uz financijske izvještaje je korisnicima financijskih izvještaja pružiti dodatne i dopunske informacije, odnosno one koje nisu prezentirane u bilanci, RDG-u, izvještaju o promjenama kapitala i izvještaju o novčanom toku, a koje im mogu pomoći u boljem razumijevanju temeljnih godišnjih financijskih izvještaja.